ב"ה איך האב שוין אליינס געכאפט ווי אזוי צו עס טוהן

מען גייט אריין אין די gconfig.json אין מען שרייבט צו
אדער:

"tts": "smart"

אדער:

"tts": "natural"

אדער:

"tts": "hebrew"