@eseqtechusa
האם הכונה שאם יש כבר קובץ עם מספר 1 בתוך השלוחה, ועכשיו אני מעלה עוד 2 קבצים יחד, אז אחד יקבל 2 ואחד יקבל מספר 3 ? א"כ
? אז לפי מה ייקבע מה יקבל 2 ומה 3